Nhờ Niệm Phật Cứu Được Chủ Khỏi Bị Đọa Địa Ngục

Thuở xưa, tại quận Ninh Ba có tên Trương Mân, cha mẹ khuất sớm, côi cút một mình, nương náu với bà con cho qua ngày tháng, sau đến làm mướn với người phú hộ ở cách làng, chuyên nghề bện dép lác.

Thường bữa sớm mai, chàng gánh giỏ đi cắt lác, hay đi ngang qua trước một cảnh chùa, nghe các sãi công phu, chuông trống inh ỏi. Lần nào chàng cũng để giỏ trước cửa chùa, vào xem một lát rồi mới đi.

Hòa thượng thường thấy như vậy, nên Đọc tiếp…

Niệm Phật Ba Ngày Thấy Phật Vãng Sanh

Trong quá khứ, thật sự có người tu [thành công như thế]: Pháp sư Oánh Kha đời Tống. Chúng ta thấy Vãng Sanh Truyện có chép truyện của Sư, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng thấy chép. Sư chỉ niệm Phật ba ngày ba đêm bèn vãng sanh. Theo truyện ký ghi chép, Sư là người xuất gia, nhưng là một người xuất gia phá giới, phạm giới. Ưu điểm của vị này ở chỗ nào? Sư tin sâu nhân quả. Sư nghĩ rằng chính mình vì tập khí phiền não mà phá giới, nghe những lời dạy trong kinh Phật, đối chiếu với hành vi của chính mình, trong tâm nghĩ mình chắc chắn sau này sẽ bị đọa địa ngục. Nghĩ tới Đọc tiếp…

Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư


Vướng phải bệnh ung thư hay bệnh nan y nào khác, phải làm cách nào đây?

Tôi vốn là một bác sĩ trị bệnh ung thư, mà lại trở thành bệnh nhân ung thư! Có thể vì lý do này, bạn cho rằng tôi là một bác sĩ vừa dở lại vừa dốt, bản thân còn lo chưa xong, thì nói chi làm được việc gì.

Vâng, quả thực là như vậy! Rất nhiều người cười tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đáng cười, một người Đọc tiếp…

Vân Sơn Nhờ Niệm Quan Âm Thoát Nạn Đắm Tàu

Trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa thường đề cập đến hạnh nguyện của các Bồ-tát. Như Bồ-tát Phổ Hiền phát nguyện mười hạnh nguyện chỉ dẫn chúng sanh về Cực Lạc. Bồ-tát Địa Tạng ở trước Đức Phật phát nguyện: “Khi nào trong địa ngục không còn chúng sanh thì con mới thành Phật”.

Bồ-tát Quán Thế Âm phát mười hai đại nguyện cứu độ chúng sinh ở thế giới Ta-bà nhiều đau khổ. Hình ảnh Bồ-tát, tay trái cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu mềm mại, được các nhà văn, nhà thơ ca ngợi: Đọc tiếp…

Karaoke Phật Giáo : Mượn Nhạc : Girls Of Ali Mountain, Ghi Lời : Phát Nguyện Vãng Sanh

Quy mạng lể Đức Từ Tôn! A Di Đà Phật! Nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới an lành, quang minh xin chiếu thân con, đưa con về nhà. Phật ngày xưa thệ phát: “trong mười phương người nào, ai tin ưa mong cầu về, cho dẫu mươi niệm, lâm chung không đến lai nghinh, ta không thành Phật”. Do bởi thế nhân duyên, nên trì danh hiệu này, đưa con vô trong biển thệ, rộng lớn vô bờ, nương nơi oai đức Như Lai, như phép mầu: thiện căn tăng trưởng rất nhanh, tội liền tiêu và phước sanh, nương từ bi oai đức hồng ân cha lành. Ta Bà xa xứ, con nhớ nhà, con muốn về nhà. Xem tiếp