Karaoke Phật Giáo : Mượn Nhạc : Girls Of Ali Mountain, Ghi Lời : Phát Nguyện Vãng Sanh

Quy mạng lể Đức Từ Tôn! A Di Đà Phật! Nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới an lành, quang minh xin chiếu thân con, đưa con về nhà. Phật ngày xưa thệ phát: “trong mười phương người nào, ai tin ưa mong cầu về, cho dẫu mươi niệm, lâm chung không đến lai nghinh, ta không thành Phật”. Do bởi thế nhân duyên, nên trì danh hiệu này, đưa con vô trong biển thệ, rộng lớn vô bờ, nương nơi oai đức Như Lai, như phép mầu: thiện căn tăng trưởng rất nhanh, tội liền tiêu và phước sanh, nương từ bi oai đức hồng ân cha lành. Ta Bà xa xứ, con nhớ nhà, con muốn về nhà.

Nguyện lúc lâm chung, con dự tri ngày giờ, thân con không bệnh tật, tâm chẳng mê mờ, cha và thánh chúng trong tay, cầm đài sen: cùng về đây tiếp dẫn, trong một niệm liền về, thai trong hoa đang chờ thời, hoa nở sanh liền, khi con được thấy thân cha, thì con liền ngộ: con ngộ pháp vô sanh, con học theo mọi người, con tu thêm cho thành Phật, con đến nơi nào, nhân sinh tham ái si mê, chưa giác ngộ: con đi qua nơi đó để con: giúp người ta được phá mê, giúp người ta cũng sẽ thành công như mình, không còn đau khổ, ai cũng về thế giới Cực Lạc.

Quy mạng lể Đức Từ Tôn! A Di Đà Phật! Nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới an lành! Cha ơi! Cha có nghe không? Lời con thơ: cúi xin cha! đón con đi!

Nguyên văn Hán Âm của Liên Trì Đại Sư (Liên Tông Bát Tổ):

Khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc
Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư
Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Nhất tâm quy mạng! Cực lạc Thế giới A Di Đà Phật. Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ.

Phật tích bổn thệ: “Nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh giác”. Dĩ thử niệm Phật nhân duyên, đắc Nhập Như Lai, đại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng. Nhược lâm dục mạng chung, dự tri thời chí, thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhất niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc. Hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật

One response to this post.

Đã đóng bình luận.